Ajankohtaista

Iijoen-Oulujoen vesienhoitosuunnitelma 2022-2027 ja siihen liittyvä toimenpideohjelma Kalimenjoen osalta

Kellon kyläyhdistyksen lausunto 10.5.2021

 

 

Kellon kyläyhdistys on seurannut yli kymmenen vuotta Kalimenjoen tilaa ja keskustelua siitä. Kellon kyläyhdistys on teettänyt 2011 Kalimenjoen tilan perusselvityksen, osallistunut Suomen ympäristökeskuksen maksuhalukkuus -kyselyyn ja KaLiVesi-hankkeeseen 2018-2020. Kalimenjoki kuntoon! -sivustolla on julkaistu laajalti Kalimenjoki-asiaa. Koko ajan olemme toivoneet, että Kalimenjoki noteerattaisiin jokena sekä kokonsa että nimensä puolesta myös vesiensuojelun parissa.  Tämä paikallinen toive ei ole tavoittanut vesienhoitosuunnitelmaa vieläkään.

Mielestämme tavallisen käyttäjän näkökulmasta joen veden laadun kehitys on ollut heikkenevää aina 1970-luvulta alkaen. Joen virkistyskäyttö on hiipunut joen tumman värin, ajoittaisten hajuhaittojen ja ekologisen tilan takia. Joki on ollut ja on liki kalaton (kevätkutuisten nousuja lukuun ottamatta), ravuton ja uintikelvoton.  Vesikasvillisuutta on niukasti, samoin pohjaeläimiä. Joen tila tuntuu paikallisesta asukkaasta heikommalta kuin erilaiset mittarit tuntuvat sanovan. Kalattomuus ja heikko pohjaeläimistö on ELY-keskuksenkin tutkimuksissakin todettu (Jermi Tertsunen 9.1.2018 KaLiVesi- hankkeen tiedotustilaisuudessa).

Olemme seuranneet erityisesti Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistyksen ponnisteluja Jäälinjärven tilan parantamiseksi, ja olemme tutustuneet yhdistyksen lausuntoon Iijoen-Oulujoen vesienhoitosuunnitelmasta. Olemme yhtä mieltä lausunnossa esitetyistä ajatuksista Kalimenjoen tilasta. Lausunto on jopa käänteentekevä. Lausunnossa käsityksemme mukaan ensi kertaa kiistetään, että Kalimenjoen tilaa heikentäisi ennen kaikkea rehevöityminen ja happamuus. Tämä on tiivistetty toimenpideohjelmassa näin:

”Suurimpana esteenä hyvän ekologisen tilan saavuttamiselle on liiallinen ravinne- ja kiintoainekuormitus, mikä näkyy rehevöitymisenä. ” (s. 139)

Kalimenjoen ongelmat eivät kuitenkaan palaudu yksiselitteisesti liialliseen ravinne- ja kiintoaineskuormitukseen ja siitä seuraavaan rehevöitymiseen. Tällainen analyysi on sama kuin 2015 vesienhoitosuunnitelmassa, eikä siinä huomioida riittävästi raudan ja rauta-humuslaskeuman ongelmia ja niiden yhteyksiä maaperän mustaliuskeeseen ja sulfaattimaihin. Joessa ei näy erityistä rehevyyttä, esim. umpeenkasvua, kuin korkeintaan paikoittain. Joessa ei ole mitattu pahoja happamuusongelmiakaan, mutta joen ekologinen tila on silti silmin nähden heikko.

Haluaisimme painottaa mustaliuskeen (jota on paitsi kallioperässä myös laikkuina maaperässä) ja samantapaisten, mutta paljon nuorempien, sulfaattimaiden yksityiskohtaisempaa tutkimusta. Mutta ennen tätä olisi luotava nykytiedon valossa uudet selkeät ohjeistukset maan käytölle kaikessa kaivamisessa ja kuivattamisessa kuten metsäojituksissa, maansiirroissa, hulevesien käsittelyssä ja kaupunki-infran rakentamisessa. Kuten Kiimingin-Jäälin vesiensuojeluohjelman lausunnossa todetaan heidän kokemuksensa mukaan mm. monet perinteiset ojakatkot, lietekuopat ja laskeutusaltaat eivät alueella toimi. Tämä on tärkeä huomio!

Mutta yksityiskohtaisten ohjeiden lisäksi tarvitaan myös toimenpiteiden valvontaa. Olemme seuranneet alueemme maanrakennustöitä ja väliin on vaikea uskoa, että käytännön maanrakennustöissä määräyksistä huolimatta todella noudatettaisiin esim. sulfaattimaiden käsittelyn ohjeistuksia.

Kellon kyläyhdistys on edelleen halukas yhteistoimintaan alueen toimijoiden kanssa. Lopulta tavoitteisiin päästään vain joen ympäristöä käyttävien kanssa yhteistyössä.

 

Oulussa 10.5.2021

Kellon kyläyhdistyksen puolesta

 

Pertti Vuolteenaho

puheenjohtaja

 

 


 KEVÄTJUHLA KELLON NUORISOSEURALLA 30.5.2019 KLO 16.00 LÄHTIEN


Tiedossa paljon ohjelmaa, puheita, runo-, tanssi-, ja musiikkiesityksiä koko perheelle! Ja tietenkin mukavaa yhdessäoloa kaikille kellolalaisille kahvittelun ohessa. Lämpimästi tervetuloa! 
 


Tervetuloa keskustelemaan Kalimenjoen asioista!

Tervetuloa keskustelemaan Kalimenjoen tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä sekä kuulemaan Kalivesi –hankkeen vuoden 2018 näytteenoton tuloksista.

KaliVesi – hankkeen keskustelutilaisuus KE 14.11.2018 klo 18 alkaen järjestetään Kellon Nuorisoseuran talolla (Kellontie 272). Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ohjelmana seuraavaa:
 • Tilaisuuden avaus
 • Kalimenjoen vedenlaadun vaihtelu ja monitoroinnin tulokset – Hannu Marttila
 • Mitä jatkuvatoiminen vedenlaadun mittaus kertoo Kalimenjoen vedenlaadusta? – Markus Saari
 • Yhteiset näytteenotto kampanjat – miten vedenlaatu vaihtelee eri puolilla valuma-aluetta
    -Joonas   Määttä
 • Tunnistetut vedenlaatuun vaikuttavat kohdat ja alueet valuma-alueella – Anna-Kaisa Ronkanen
 • Yleistä keskustelua aiheesta ja Kalimenjoesta sekä seuraavat askeleet hankkeessa
 • Kahvitarjoilu ja karttaharjoite täydentämään arviota toimenpiteitä vaativista alueista Kalimenjoen valuma-alueella

Kutsua saa levittää vapaasti eteenpäin!

Tervetuloa mukaan,

Hannu Marttila
Oulun yliopisto
Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö

Kalimeenjoen valuma-alueen näytteenotto elokuussa 2018

Tervetuloa mukaan seuraavaan yhteiseen vesinäytteenottoon Kalimeenjoen valuma-alueella elokuussa. Edellinen näytteenotto oli menestys ja saimme hyvin katettua näytteillä koko valuma-alueen.

KaliVesi-hanke järjestää uuden yhteisen näytteenottopäivän keskiviikkona 15.8.2018, jonka tarkoituksena on saada kattava vesinäytteenotto koko Kalimeenjoen valuma-alueen alueelta.

Ilmoittautuminen näytteenottoon tapahtuu Joonas Määtälle sähköpostitse osoitteeseen Joonas.V.Maatta@student.oulu.fi tai numeroon 0442059739. Toivomme saavamme vahvistuksen osallistumiseen 10.8. mennessä.

Olemme jakaneet Kalimeenjoen valuma-alueen 6 eri osa-alueeseen (kartta liitteenä). Toivoisimme näytteenottoa kaikilta valuma-alueen osa-alueilta. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittakaa myös että miltä alueelta voisitte vesinäytteitä ottaa sekä mahdollisen näytteenottopaikkojen lukumäärän.

Kuten viimeksi, näytteitä toivotaan Kalimeenjoen pääuomasta, sivupuroista ja järvistä. Yhteisellä näytteenotolla saamme kartoitettua valuma-alueen laajuisesti ongelmakohtia. Näytteenotto tapahtuu pieneen vesinäytepulloon, josta analysoimme soveltuvat vedenlaatuparametrit.

Toimintaan osallistujille toimitamme näytepullot ja ohjeistuksen toimintaan.

Henkilön Mikko Hyvönen kuva.

KaliVesi -hankkeen vesinäytteenotto

lähettänyt Leena Holmström 23.5.2018 klo 4.32   [ 23.5.2018 klo 5.02 päivitetty ]

Tervetuloa mukaan yhteiseen vesinäytteenottoon Kalimeenjoen valuma-alueella.

Ilmoittautuminen näytteenottoon tapahtuu Joonas Määtälle sähköpostitse osoitteeseen Joonas.V.Maatta@student.oulu.fi  tai numeroon 0442059739. Toivomme saavamme vahvistuksen osallistumiseen 31.5. mennessä.

Olemme jakaneet Kalimeenjoen valuma-alueen 6 eri osa-alueeseen (kartta alla). Toivoisimme näytteenottoa kaikilta valuma-alueen osa-alueilta. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittakaa myös että miltä alueelta voisitte vesinäytteitä ottaa sekä mahdollisen näytteenottopaikkojen lukumäärän.

Näytteitä toivotaan Kalimeenjoen pääuomasta, sivupuroista ja järvistä. Yhteisellä näytteenotolla saamme kartoitettua valuma-alueen laajuisesti ongelmakohtia. Näytteenotto tapahtuu pieneen vesinäytepulloon, josta analysoimme soveltuvat vedenlaatuparametrit.

Toimintaan osallistujille toimitamme näytepullot ja ohjeistuksen toimintaan sekä tarvittaessa järjestämme kootun ohjaustilaisuuden.
Kalivesi hankkeen info tilaisuus 09.01.2018.

lähettänyt Leena Holmström 12.1.2018 klo 6.12   [ 12.1.2018 klo 8.26 päivitetty ]

Kalivesi hankkeen ensimmäinen info tilaisuus järjestettiin Kellon Nuorisoseuralla 09.01.2018. Tilaisuus keräsi n.50 Kalimeenjoen tilasta huolestunutta kuulijaa, paikalla oli mm. Pohjois-pohjanmaan Ely-keskuksen, Oulun kaupungin, Oulun Yliopiston ja Kiimingin-Jäälin Vesienhoitoyhdistyksen edustajat.

Kalivesi hankkeen ensimmäisen info tarjosi lisäinformaatiota joen tilasta ja tutkimushankkeesti. Suurin hyöty tutkijoille tulee paikallistiedon saannista tutkimuskäyttöön. Paikallista tietoa oli saatavilla jopa 1950-1960 luvuilta lähtien tähän päivään asti, tällainen "hiljainen" tieto on todella arvokasta.

Kevään/kesän aikana järjestetään näytteenotto päivä jolloin koko Kalimeenjoen matkalta otetaan vesinäytteet samaan aikaan, tähän projektiin toivotaan lisää vapaaehtoisia. Halukkaat voivat ilmoittautua mukaan Hannu.Marttila@oulu.fi

Paikalla oli myös median edustajia jotka uutisoivat tilaisuudesta ja projektista.
Kaleva 10.01.2018. Luettavissa alhaalta liitetiedostona
Rantapohja 11.01.2018 Luettavissa alhaalta liitetiedostona
KaliVesi hanke

lähettänyt Leena Holmström 3.1.2018 klo 4.34   [ 3.1.2018 klo 4.49 päivitetty ]

TUTKIMUS KALIMENJOEN VEDEN LAADUSTA - KaliVesi

Kellon kyläyhdistys on perustamisestaan asti ajanut Kalimenjoen asiaa. Monella tapaa olemme saaneet vastakaikua, mutta mitään sellaista  ei ole tapahtunut, mikä olisi parantanut joen tilaa.

Pohjois-Pohjanmaan Ely-Keskus, Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto ovat rahoittaneet 2017-2019 tutkimushankkeen.

Tällä hetkellä on prtustettuna 3 jatkuvatoimista vedenlaadun mittauspistettä, samoista kohdista otetaan myös vesinäytteet 2 viikon välein.KÄYNNISSÄ ON MYÖS KYSELY

Tiedonkeruuta varten pyytäisimme teitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin joko sähköpostilla tai puhelimitse. Vastaukset Hannu.Marttila[at]oulu.fi

 

 •  Mitkä teidän käsityksenne ja tietonne mukaan aiheuttavat kuormitusta ja vesistövaikutusta Kalimenojaan (maankäyttö, teollisuus, asutus, joku muu)?

- Yksilöi kohteet sekä alueet

 •   Millä alueella Kalimenojassa olet havainnut vedenlaadullisia tai muita ongelmia?
 • Missä kohdissa Kalimenojaa olet havainnut rauta sakkaumaa (sivupurot, ojat)?
 •  Miten vedenlaatu on käyttäjän näkökulmasta muuttunut viime vuosina?
 •  Mitä muutoksia tiedät maankäytössä tapahtuneen viime vuosina?
 • Mitä toimenpiteitä tulisi tehdä Kalimenojan vedenlaadun parantamiseksi?
 • Muita kommentteja tai toiveita hankkeelle?

Kellon kylän itsenäisyysjuhla 5.11 klo 14

lähettänyt Leena Holmström 13.8.2017 klo 11.36   [ 31.10.2017 klo 2.08 päivitetty ]

Juhlimme satavuotiasta Suomea
sunnuntaina marraskuun 5. päivä kello 13 nuorisoseuralla.
 

Itsenäisyyden juhlavuoden värikäs tilaisuuus järjestetään sunnuntaina 5.11.2017 klo 13 alkaen Kellon Nuorisoseuralla! Tilaisuuden jälkeen on kahvitus. Tiedossa runsaasti ohjelma: laulajien, soittajien, tanssijoiden, voimistelijoiden ja lausujien esityksiä. Ennen tilaisuuden alkua klo 12 istutetaan itsenäisyyden juhlapuu Kellon seurakuntakodin piha-alueelle.

Nuorisoseuralla on myös valokuvanäyttely Haukiputaan historiasta ja luonnosta.

Sydämellisesti tervetuloa, kaikenikäiset läheltä ja kaukaa! Tilaisuuden järjestää kellolaisten yhteisöjen ja vapaaehtoisten Juhlatoimikunta!

Vapaaehtoinen narikkamaksu. Narikan tuotto menee lyhentämättömänä Kellon koulun kansainvälisyysrryhmän luokkaretkirahastoon.

Myös viime vuosina kotikylän hyväksi toimineita muistetaan jollakin tavoin.
Juhlamme on hyväksytty juhlavuoden tapahtumaksi.


Kirkkotieretki toukokuussa

lähettänyt Leena Holmström 23.2.2017 klo 8.25

Alustavassa palaverissa 13.2.2017 sovittiin kirkkotieretken päivämääräksi 27.5.2017. Palaverissa oli mukana kappalainen Saila Karppinen, diakoniatyön tiimiesimies Johanna Kerola ja kyläyhdistyksen hallituksesta Pirjo Laitila ja Pertti Vuolteenaho. Seuraava palaveri on 16.3. 2017 Haukiputaan seurakuntatalolla klo 10.00. Asiasta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä: Johanna Kerola, puh. 045 1393993.

Vuosikokous 2017

lähettänyt Leena Holmström 23.2.2017 klo 0.18   [ 23.2.2017 klo 0.22 päivitetty ]

Kyläyhdityksen hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä: Pirjo Laitila ja Simo Similä. Hallituksessa on nyt seitsemän  varsinaista jäsentä  ja kuusi varajäsentä eli yhteensä 13 jäsentä. Myös varajäsenet voivat osallistau kokouksiin.

Vuosikokous 21.2.2017 klo 18.00 Nuorisoseuralla! Tervetuloa!

lähettänyt Leena Holmström 7.2.2017 klo 10.35   [ 7.2.2017 klo 10.35 päivitetty ]


Suunnitteilla kulkea reitti Kivinimestä kirkolle toukokuussa

lähettänyt Leena Holmström 23.1.2017 klo 2.03

Viime toukokuussa julkaistiin Kyläyhdistyksen toimesta Kirkkotie tänään Kivinimestä Haukiputaalle -julkaisu. Pirjo Laitilan kirjoittama teksti kertoo kuvin ja sanoin vanhasta kirkkotiestä. Tämä reitti olisi mahdollista kulkea vielä tänäkin päivänä ja suunniteilla onkin tällainen keväinen retki.


Syysilta satamassa 22.10.2016

lähettänyt Leena Holmström 23.1.2017 klo 0.48   [ 23.1.2017 klo 0.51 päivitetty ]


Maisematalkoot Kalimenojankujan saaressa

lähettänyt Leena Holmström 8.5.2016 klo 19.57   [ 8.5.2016 klo 20.37 päivitetty ]Risusavottatalkoisiin Kalimenjoen Lammassaaressa osallistui lauantaiaamuna Pertti Vuolteenahon johdolla yhteensä kuusi miestä. Kolmella oli raivaussaha ja kolme kokosi risut kasoiksi polttamista varten. Sää oli aurinkoinen ja lämmin, mutta valitettavasti risukasoja ei voitu vielä polttaa ruohikkopalovaaran takia. Reilun kahden tunnin uurastuksen päätteeksi Alakiutun Eila tarjosi talkoomiehille kahvit voileipien ja pullan kera. Jälleen kerran ahkerat talkoolaiset paransivat joki- maisemaa, mistä heille suuri kiitos.1-10 of 74