Kyläyhdistys‎ > ‎

Säännöt

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Kellon kyläyhdistys ja sen kotipaikka on HAUKIPUDAS.

 

2.Tarkoitus

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kellolaisten mahdollisuuksia toimia turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten palveluiden ja terveen ympäristön puolesta. Eräänä Lähitavoitteena on kylämaiseman kaunistaminen Kalimenojaa kunnostamalla.  Lisäksi joen virtaamaa ja veden laatua parantamalla pyritään lisäämään joen virkistyskäyttöä.

 

Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys:

·         selvittää asumiseen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä ja antaa tarvittavia lausuntoja

·         vaikuttaa asukkaiden etujen mukaisen asunto-, ympäristö- ja aluepolitiikan aikaansaamiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita

·         järjestää kokouksia, kursseja ja keskustelutilaisuuksia

·         toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

·         perii jäsenmaksuja

·         voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia

·         voi omistaa toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta

·         voi toimeenpanna luvanvaraisia arpajaisia ja rahankeräyksiä

·         voi harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä

·         voi harjoittaa julkaisutoimintaa

 

3. Jäsenet

 

Yhdistyksen jäseneksi voi jäsenmaksun maksamalla liittyä kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.  Tämä koskee yksityishenkilöitä, yhdistyksiä ja yrityksiä. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

 

4.Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Jäsenmaksu

 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.


6.Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä varsinaisille jäsenille kullekin henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.  Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7.Yhdistyksen toiminimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja tai hallituksen jäsen, kaksi yhdessä.

 

8.Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.  Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9.Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityistä asiaa varten kirjallisesti vaatii tai vuosikokouksessa jostakin erityisestä syystä niin päätetään.  Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10.Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta vuosikokouksen päättämällä tavalla.

 

11.Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.       kokouksen avaus

2.       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.       todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.       hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.       esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.       päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.       vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8.       valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.       valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10.   päätetään seuraavan vuosikokouksen todisteellisesta koolle kutsumistavasta

11.   käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokous-kutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.